Influenza (Trangkaso) Bakuna (Hindi Aktibo or Recombinant)

Bakit kailangang mabakunahan?

Ang Influenza (“trangkaso”) ay isang nakakahawang sakit na kumakalat sa palibot ng Estados Unidos kada taon, kadalasan sa pagitan ng Oktubre at Mayo.

Ang trangkaso ay sanhi ng mga birus ng influenza, at karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing, at malapitang pagdikit ng katawan.

Sinuman ay maaaring magkasakit ng trangkaso.Ang trangkaso ay biglang umaatake at maaaring tumagal ng ilang araw. Ang mga sintomas ay naiiba depende sa edad, pero maaaring may
kasamang:

 • lagnat
 • pamamaga ng lalamunan
 • pananakit ng kalamnan
 • pagkapagod
 • ubo
 • sakit ng ulo
 • tumutulong sipon o baradong ilong

Ang trangkaso ay maaaring humantong sa pulmonya at mga impeksiyon sa dugo, at maging sanhi ng pagtatae at pangingisay sa mga bata. Kung ikaw ay may kondisyong medikal, tulad ng sakit sa puso o baga, maaaring lumala ito dahil sa trangkaso. Ang trangkaso ay mas mapanganib sa ibang tao. Ang mga sanggol at mga bata, mga taong na may edad 65 taon gulang at mas matanda, mga babaeng buntis, at mga taong may tiyak na problema sa kalusugan o mahinang immune system ay nasa mas matinding panganib.

Kada taon libu-libong mga tao sa Estados Unidos ang namamatay dahil sa trangkaso, at marami pang iba ang nasa pagamutan.

Ang bakuna laban sa trangkaso ay maaari:

 • ingatan ka para magkaroon ng trangkaso,
 • gawing hindi masyadong malubha ang trangkaso kung hindi ka magkakaroon nito at
 • ingatan ka na magkalat ng trangkaso sa iyong pamilya at sa ibang tao.

Hindi Aktibo at recombinant na mga bakuna laban sa trangkaso

Isang dosis ng bakuna laban sa trangkaso ay inirerekomenda kada panahon ng trangkaso. Ang mga bata na may edad 6 na buwan hanggang 8 taon gulang ay maaaring kailangan ng dalawang dosis sa parehong panahon ng trangkaso.

Ang bawat isa naman ay kailangan lamang ng isang dosis kada
panahon ng trangkaso.

Ang ibang hindi aktibong mga bakuna laban sa trangkaso ay nagtataglay ng napakaliit na dami ng mercury-based na pampreserba na tinatawag na thimerosal. Ang mga pag-aaral ay hindi nagpapakita na ang thimerosal sa mga bakuna ay nakakasama, pero mayroon din namang mga bakuna laban sa trangkaso ang hindi nagtataglay ng thimerosal.

Walang buhay na birus ng trangkaso sa mga turok-trangkaso. Hindi sila nagiging sanhi ng trangkaso.

Marami ang mga birus sa trangkaso, at sila ay laging nagbabago. Kada taon ay may bagong bakuna laban sa trangkaso ang ginagawa para magbigay proteksyon laban sa tatlo o apat na mga birus na maaaring maging sanhi ng sakit sa darating na panahon ng trangkaso. Pero kahit na ang bakuna ay hindi eksaktong pareho sa mga birus na ito, ito ay maaari pa rin magbigay ng kaunting proteksyon.

Ang bakuna laban sa trangkaso ay hindi pumipigil:

 • sa trangkaso na sanhi ng isang birus na hindi saklaw ng bakuna, o
 • mga sakit na kamukha ng trangkaso pero hindi.

Kailangan ng humigit kumulang na 2 linggo para sa proteksyon na mabuo pagkatapos ng pagbabakuna, at ang proteksyon ay tatagal hanggang sa panahon ng trangkaso.

Hindi dapat kumuha ng bakunang ito ang ilang tao

Sabihan ang taong nagbibigay sa iyo ng bakuna:

 • Kung mayroon kang anumang malubha, nakamamatay na mga alerhiya. Kung ikaw ay nagkaroon na ng nakakamatay na reaksyon sa alerhiya pagkatapos ng isang dosis ng bakuna laban sa trangkaso, o mayroon malubhang alerhiya sa anumang parte ng bakunang ito, maaari kang bigyan ng mungkahi na huwag nang magpabakuna. Karamihan, pero hindi lahat, ng mga typo ng bakuna laban sa trangkaso ay nagtataglay ng kaunting dami ng protina ng itlog.
 • Kung nagkaroon ka na ng Guillain-Barré Syndrome (tinatawag din na GBS). Ang ilang mga tao na kasaysayan ng GBS ay hindi dapat kumuha ng bakunang ito. Ito ay dapat na pagusapan kasama ang iyong doctor.
 • Kung masama ang iyong pakiramdam. Karaniwang okey lang na magpabakuna laban sa trangkaso kung mayroon kang hindi malalalang karamdaman, pero maaari kang sabihan na bumalik na lamang muli kapag bumuti na ang iyong pakiramdam.

Mga panganib ng reaksyon sa bakuna

Tulad ng anumang gamot, kasama na ang mga bakuna, ay mayroong pagkakataon na may mga reaksyon. Ang mga ito ay kadalasang hindi malala at kusang nawawala, pero posibleng magdulot rin ng malubhang mga reaksyon.

Karamihan sa mga taong kumukuha ng turok-trangkaso ay hindi nagkakaroon ng mga problema dito.

Maliit na mga problema kasunod ng turok-trangkaso kasama:

 • sakit, pamumula o pamamaga ng lugar kung saan tinurukan
 • pagkapaos
 • masakit, pamula o nangangating mga mata
 • ubo
 • lagnat
 • sakit ng ulo
 • pangangati
 • pagkapagod

Kung mangyari ang mga problemang ito, Sila ay nag-uumpisa sa sandali pagkatapos ng pagbabakuna at tatagal ng 1 o 2 araw.

Mas malubhang mga problema kasunod ng turok-trangkaso ay maaaring kasama ang sumusunod:

 • Maaaring magkaroon ng maliit na pagtaas ng sa panganib ng Guillain-Barré Syndrome (GBS) pagkatapos ng hindi aktibong bakuna laban sa trangkaso. Ang panganib na ito ay nakalkula na may 1 o 2 dagdag na mga kaso kada milyong tao na binakunahan. Ito ay mas mababa kaysa sa panganib ng malubhang mga komplikasyon mula sa trangkaso, na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna laban sa trangkaso.
 • Ang mga bata na kukuha ng turok-trangkaso kasabay ng pneumococcal na bakuna (PCV13) at/o DTaP na bakuna sa parehong panahon ay maaaring magkaroon ng maliit na pagkakataon na makaranas ng pangingisay sanhi ng lagnat. Sabihin sa iyong doctor kung ang batang kukuha ng turok-trangkaso ay nakaranas na ng pangingisay. Mga problemang maaaring mangyari pagkatapos ng anumang tinurok na bakuna:
 • Minsan ang mga tao ay hinihimatay pagkatpos ng medikal na pamamaraan, kasama na ang pagbabakuna. Ang pag-upo o paghiga ng humigit-kumulang 15 minuto ay makakatulong na maiwasan ang pagkahimatay, at mga pinsala na sanhi ng pagkakahulog.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nahihilo o kung nagbago ang iyong paningin o may tumutunog sa mga tenga.

 • Ang ilang tao ay nagkakaroon ng malubhang sakit sa kanilang balikat at nahihirapan na igalaw ang braso kung saan tinurukan. Ito ay hindi madalas mangyayari.
 • Katulad ng anumang paggamot ay maaaring magdulot ng malubhang reaksyon sa alerhiya. Ang ganitong mga reaksyon mula sa bakuna ay madalang, nakalkula na may 1 sa isang milyon ay mayroon, at maaaring mangyaring sa loob ng ilang minuto hanggang ilang oras pagkatapos ng pagbabakuna. Katulad ng anumang gamot, mayroong napakaliit na pagkakataon na ang bakuna ay sanhi ng malubhang pinsala o pagkamatay Ang kaligtasan ng mga bakuna ay palaging sinusubaybayan.

Paano kung may malubhang reaksiyon?

Ano ang dapat kong hanapin?

 • Hanapin ang anumang nagbibigay sa inyo ng alalahanin, tulad ng mga palatandaan ng malubhang allergy, napakataas na lagnat, o mga pagbabago sa pag-uugali. Maaaring kabilang sa mga palatandaan ng malubhang allergy ang tagulabay (hives), pamamaga ng mukha at lalamunan, hirap na paghinga, mabilis na tibok ng puso, pagkahilo, at panghinina. Magsisimula ang mga ito
  nang ilang minuto hanggang ilang oras pagkatapos ng pagbabakuna.

Ano ang dapat kong gawin?

Kung sa tingin mo ito ay isang malubhang allergy reaksyon o iba pang emerhensiya na hindi makapaghihintay, tumawag sa iyong lokal na mga serbisyong pang-emergency o dalhin ang tao sa pinakamalapit na ospital. Kung hindi man, tumawag sa iyong doktor.

Pinagmumulan

Inangkop mula sa Immunization Action Coalition, Vaccine Information Statements