Bakuna sa tigdas, beke (biki), tigdas na aleman (MMR)

Bakit magpapabakuna?

Ang measles (tigdas), mumps (biki) at rubella ay malulubhang mga sakit. Nang wala pang mga bakuna, ang mga ito ay napaka-karaniwan, lalo na sa mga bata.

Measles (Tigdas)

 • Ang virus ng measles ay nagdudulot ng pamamantal, ubo, sipon, iritasyon sa mata, at lagnat.
 • Maaari itong maging sanhi ng impeksyon, pulmonya, ataki (pangingisay at pamumulagat), pinsala sa utak, at kamatayan.

Mumps (Biki)

 • Ang mga virus ng mumps ay nagdudulot ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagkawala ng gana sa pagkain, at namamagang mga glandula.
 • Maaari itong maging sanhi ng pagkabingi, meningitis (impeksyon sa utak at panakip ng spinal cord), masakit na pamamaga ng mga itlog ng bayag o mga obaryo, at bihira ang pagkabaug.

Rubella (German Measles)

 • Ang virus ng rubella ay nagdudulot ng pamamantal, arthritis (kadalasan sa mga babae), at banayad na lagnat.
 • Kung magkakaroon ang isang babae ng rubella habang siya ay buntis, maaaring malaglag ang kanyang dinadala o maaaring maisilang na may malubhang depekto ang kanyang sanggol.

Ang mga sakit na ito ay kumakalat sa tao sa pamamagitan ng hangin. Maaaring madali mong makuha ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging malapit sa isang tao na may impeksyon na.

Ang bakuna sa measles, mumps, at rubella (MMR) ay maaaring poprotekta sa mga bata (at nasa hustong gulang) mula sa lahat ng tatlong sakit na ito.

Salamat sa matagumpay na mga programa ng pagbabakuna, ang mga sakit na ito ay masyadong nang hindi karaniwan sa Estados Unidos kaysa dati. Ngunit kung hihinto tayo sa pagbabakuna, babalik ang mga ito.

Sino ang dapat tumanggap ng bakuna sa MMR at kailan?

Ang mga bata ay dapat tumanggap ng 2 dosis ng bakuna sa MMR.

 • Unang Dosis: 12-15 buwan ang edad
 • Pangalawang Dosis: 4-6 taong gulang (maaaring ibigay nang mas maaga, kung hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng unang dosis)

Ang ilang mga sanggol na wala pang 12 buwan ay dapat tumanggap ng dosis ng MMR kung sila ay mgbibiyahe sa labas ng bansa. (Ang dosis na ito ay hindi kabilang sa kanilang regular na serye).

Ang ilang mga nasa hustong gulang ay dapat tumanggap din ng bakuna sa MMR: Sa pangkalahatan, sinuman na 18 taong gulang o higit pa na ipinanganak pagkatapos ng 1956 ay dapat tumanggap ng kahit isang dosis ng bakuna sa MMR, maliban kung maipakita nila na sila ay nabakunahan na o nakaranas na nitong lahat ng tatlong sakit.

Ang bakuna sa MMR ay maaaring ibigay kasabay ng iba pang mga bakuna. Ang mga bata sa pagitan ng 1 at 12 taong gulang ay maaaring tumanggap ng bakuna na “kumbinasyon” na tinatawag na MMRV, na naglalaman ng kapwa bakuna sa MMR at varicella (bulutong-tubig). May hiwalay na Pangimpormasyong Pahayag ukol sa Bakuna para sa MMRV.

Ang ilang tao ay dapat hindi tumanggap ng bakuna sa MMR o dapat maghintay.

 • Ang sinuman na may nakapagbabanta ng buhay na reaksyon sa alerdyi sa antibiotic na neomycin, o anumang sangkap ng bakuna sa MMR, ay hindi dapat tumanggap sa bakuna. Sabihin sa inyong doktor kung ikaw ay may anumang malubhang alerdyi.
 • Ang sinuman na may nakapagbabanta ng buhay na reaksyon sa alerdyi sa isang dating dosis ng bakuna sa MMR o MMRV ay dapat hindi tumanggap ng karagdagang dosis.
 • Ang ilang tao na may sakit sa panahon na itinakda ang bakuna ay maaaring papayuhan na maghintay hanggang gumaling sila bago tumanggap ng bakuna sa MMR.
 • Ang mga babaeng buntis ay hindi dapat tumanggap ng bakuna sa MMR. Ang mga babaeng buntis na nangangailangan sa bakuna ay dapat maghintay hanggang makapanganak. Ang mga babae ay dapat umiwas na mabuntis sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng pagbabakuna ng bakuna sa MMR.
 • Sabihin sa inyong doktor kung ang taong tatanggap ng bakuna ay:
  • May HIV/AIDS, o iba pang sakit na nakakaapekto sa immune system
  • Ginagamot sa mga gamot na nakakaapekto sa immune system, tulad ng steroids
  • May anumang uri ng kanser
  • Ginagamot para sa kanser gamit ang radiation o mga gamot
  • Kailanman ay may mababang bilang ng platelet (sakit sa dugo)
  • Tumanggap ng iba pang bakuna sa loob ng nakaraang 4 na linggo
  • Kamakailan ay nasalinan ng dugo o tumanggap ng iba pang produkto ng dugo

Alinman sa mga ito ay maaaring dahilan na hindi makatanggap ng bakuna, o ipagpaliban ang pagbabakuna hanggang sa bandang huli.

Ano-ano ang mga panganib mula sa bakuna sa MMR?

Ang isang bakuna, ktulad ng anumang gamot, ay may kakayahang magdulot ng malubhang problema, tulad ng malubhang reaksyon sa alerdyi.

Ang panganib ng bakuna sa MMR na magdulot ng malubhang pinsala, o kamatayan, ay napakaliit. Ang pagtanggap ng bakuna sa MMR ay lubhang higit na mas ligtas kaysa pagkakaroon ng tigdas, biki o rubella.

Karamihan sa mga tao na tumatanggap ng bakuna sa MMR ay hindi nagkakaroon ng malubhang problema rito.

Mga Maliliit na Problema

 • Lagnat (hanggang 1 tao sa 6)
 • Banayad na pamamantal (mga 1 tao sa 20)
 • Pamamaga ng mga glandula sa pisngi o leeg (mga 1 tao sa 75)

Kung maganap ang mga problemang ito, karaniwang ito ay sa loob ng 6-14 araw pagkatapos ng bakuna. Hindi ito masyadong nagaganap pagkatapos ng pangalawang dosis.

Mga Katamtamang Problema

 • Ataki (pangingisay o pamumulagat) na sanhi ng lagnat (mga 1 sa 3,0000 dosis)
 • Pansamantalang pananakit at paninigas ng mga kasukasuan, kadalasan sa mga babae na tin-edger at nasa hustong gulang (hanggang 1 sa 4)
 • Pansamantalang mababang bilang ng platelet, na makapagdudulot ng sakit ng pagdurugo (mga 1 sa 30,000 dosis)

Mga Malubhang Problema (Napaka-bihira)

 • Malubhang reaksyon sa alerdyi (mababa sa isa sa isang milyong dosis)
 • Ang ilan pang malubhang mga problema ay naiulat pagkatapos ang isang bata tumanggap ng bakuna sa MMR, kabilang ang:
  • Pagkabingi
  • Pangmatagalang ataki, coma, o bumabang kamalayan
  • Permanenteng pinsala sa utak

Ang mga ito ay napaka-bihira na mahirap sabihin kung ang mga ito ay dulot ng bakuna.

Paano kung may malubhang reaksiyon?

Ano ang dapat kong hanapin?

 • Hanapin ang anumang nagbibigay sa inyo ng alalahanin, tulad ng mga palatandaan ng malubhang allergy, napakataas na lagnat, o mga pagbabago sa pag-uugali. Maaaring kabilang sa mga palatandaan ng malubhang allergy ang tagulabay (hives), pamamaga ng mukha at lalamunan, hirap na paghinga, mabilis na tibok ng puso, pagkahilo, at panghinina. Magsisimula ang mga ito
  nang ilang minuto hanggang ilang oras pagkatapos ng pagbabakuna.

Ano ang dapat kong gawin?

Kung sa tingin mo ito ay isang malubhang allergy reaksyon o iba pang emerhensiya na hindi makapaghihintay, tumawag sa iyong lokal na mga serbisyong pang-emergency o dalhin ang tao sa pinakamalapit na ospital. Kung hindi man, tumawag sa iyong doktor.

Pinagmumulan

Inangkop mula sa Immunization Action Coalition, Vaccine Information Statements