Bakuna para sa Hepatitis B

Bakit kailangang magpabakuna?

Ang Hepatitis B ay malalang sakit na nakakaapekto sa atay. Dulot ito ng hepatitis B virus. Ang hepatitis B ay maaaring magdulot ng banayad na sakit na nagtatagal nang ilang linggo o maaaring magdulot ito ng malalang panghabang-buhay na sakit.

Ang impeksiyon ng hepatitis B virus ay maaaring malala o hindi gumagaling.

Ang malalang impeksiyon ng hepatitis B virus ay isang panandaliang sakit na nagaganap sa loob ng unang 6 na buwan matapos malantad ang isang tao sa hepatitis B virus. Maaaring magdulot ito ng:

 • lagnat, kapaguran, kawalan ng ganang kumain, pagduruwal, at/o pagsusuka
 • jaundice (madilaw na balat o mata, matingkad na kulay ng ihi, mapusyaw na kulay ng dumi)
 • sakit sa mga kalamnan, kasukasuan at tiyan

Ang hindi gumagaling na impeksiyon ng hepatitis B virus ay pangmatagalang sakit na nagaganap kapag ang hepatitis B virus ay nananatili sa katawan ng tao. Karamihan ng tao na nagkakaroon ng hindi gumagaling na hepatitis B ay walang sintomas, pero napakaseryoso pa rin nito at maaaring magdulot ng:

 • pagkasira ng atay (cirrhosis)
 • kanser ng atay
 • kamatayan

Ang mga taong hindi nawawalan ng impeksiyon ay maaaring makahawa ng hepatitis B virus sa ibang tao, kahit na hindi nila nararamdaman na may sakit sila o hindi mukhang may sakit.

Hanggang 1.4 milyong tao sa Estados Unidos ang maaaring may hindi gumagaling na impeksiyon ng hepatitis B. Mga 90% ng mga sanggol na nagkakaroon ng hepatitis B ay hindi gumagaling ang impeksiyon at halos 1 sa 4 sa kanila ay namamatay.

Kumakalat ang hepatitis B kapag ang dugo, semilya o ibang likido ng katawan na naimpeksiyon ng Hepatitis B virus ay pumasok sa katawan ng tao na walang impeksiyon. Maaaring maimpeksiyon ng virus ang mga tao sa pamamagitan ng:

 • Panganganak (ang sanggol na may impeksiyon ang ina ay maaaring maimpeksiyon sa pagkapanganak o matapos ipanganak)
 • Pakikigamit ng mga bagay tulad ng labaha o sipilyo sa may impeksiyong tao
 • Kontak sa dugo o bukas na sugat ng may impeksiyong tao
 • Pakikipagtalik sa may impeksiyong tao
 • Pakikigamit ng mga karayom, hiringgilya o ibang kagamitang pang-iniksiyon ng gamot
 • Pagkalantad sa dugo mula sa mga pagtusok ng karayom o mga ibang matalas na instrumento

Bawat taon, mga 2,000 tao sa Estados Unidos ay namamatay kaugnay ng hepatitis B na sakit sa atay.

Ang bakuna para sa hepatitis B ay makakahadlang sa hepatitis B at mga kahihinatnan nito kasama ang kanser sa atay at cirrhosis.

Bakuna para sa Hepatitis B

Ang bakuna para sa hepatitis B ay gawa sa mga bahagi ng hepatitis B virus. Hindi ito maaaring magdulot ng impeksiyon ng hepatitis B. Ang bakuna ay karaniwang ibinibigay bilang 3 o 4 na iniksiyon sa 6 na buwang panahon.

Ang mga sanggol ay dapat makatanggap ng una nilang dosis ng bakuna para sa hepatitis B sa pagkapanganak at karaniwang makukumpleto ang serye sa 6 na buwang gulang.

Lahat ng bata at nagbibinata o nagdadalaga na mas bata sa 19 na taong gulang na hindi pa nakakuha ng bakuna ay dapat ring mabakunahan. Inirerekomenda ang bakuna para sa hepatitis B para sa hindi pa nababakunahang maygulang na nasa peligro para sa impeksiyon ng hepatitis B virus, kasama ang:

 • Mga taong ang kapareha sa pagtatalik ay may hepatitis B
 • Mga taong aktibo sa gawaing sekswal na wala sa pangmatagalang pakikipagrelasyon sa iisang tao lamang
 • Mga taong kumukuha ng pagtatasa o paggamot sa sakit na naikakalat sa pakikipagtalik
 • Mga lalaking nakikipagtalik sa ibang lalaki
 • Mga taong nakikigamit ng mga karayom, hiringgilya o ibang kagamitang pang-iniksiyon ng gamot
 • Mga taong may kontak sa tahanan sa taong naimpeksiyon ng hepatitis B virus
 • Mga manggagawa sa pag-aalaga ng kalusugan at pampublikong kaligtasan na namimiligrong malantad sa dugo o likido ng katawan
 • Mga residente at kawani ng mga pasilidad para sa mga taong may kapansanan na nauugnay sa pag-develop
 • Mga tao sa mga koreksiyonal na pasilidad
 • Mga biktima ng sekswal na asulto o pang-aabuso
 • Mga biyahero sa mga rehiyong may mas mataas na insidente ng hepatitis B
 • Mga taong may hindi gumagaling na sakit sa atay, sakit sa bato, impeksiyon ng HIV, o diyabetes
 • Sinumang nagnanais na maprotektahan mula sa hepatitis B

Walang nalalamang peligro sa pagkakaroon ng bakuna para sa hepatitis B kasabay ng mga ibang bakuna.

May ilang tao na hindi dapat tumanggap ng bakunang ito

Sabihin sa taong magbibigay ng bakuna:

 • Kung ang taong magpapabakuna ay may anumang malalang allergy na mapanganib sa buhay.
  • Kung nagkaroon ka ng mapanganib sa buhay na allergic na reaksiyon matapos ang dosis ng bakuna para sa hepatitis B, o may malalang allergy sa anumang bahagi ng bakunang ito, maaaring payuhan kang huwag magpabakuna. Tanungin ang tagapaglaan mo ng pag-aalaga sa kalusugan kung gusto mo ng impormasyon tungkol sa mga bahagi ng bakuna.
 • Kung hindi maganda ang pakiramdam ng taong nagpapabakuna.
  • Kung may banayad kang sakit, tulad ng sipon, malamang ay maaari kang magpabakuna ngayon. Kung ikaw ay may katamtaman o matinding sakit, dapat kang maghintay hanggang sa gumaling ka. Mapapayuhan ka ng doktor mo.

Mga panganib ng isang reaksiyon sa bakuna

Sa anumang gamot, kabilang ang mga bakuna, may tsansa ng mga side effect. Karaniwan ay banayad ito at mawawala nang kusa pero posible rin ang mga malalang reaksiyon.

Karamihan ng mga tao na nagpapabakuna para sa hepatitis B ay hindi nagkakaroon ng anumang mga problema rito.

Mga maliit na problema kasunod ng bakuna para sa hepatitis B:

 • pananakit sa lugar na ininiksiyonan
 • temperaturang 37.7°C (99.9°F) o mas mataas

Kapag naganap ang mga problemang ito, karaniwan silang nagsisimula agad makalipas ang iniksiyon at nagtatagal nang 1 hanggang 2 araw.

Masasabi sa iyo ng doktor mo ang higit pa tungkol sa mga reaksiyong ito.

Mga problema na maaaring mangyari pagkatapos ng bakunang ito:

 • Ang mga tao kung minsan ay hinihimatay matapos ang isang medikal na pamamaraan, kabilang ang pagbabakuna. Ang pag-upo o paghiga nang mga 15 minuto ay makakatulong na mapigilan ang pagkahimatay at mga pinsalang dulot ng mga pagkatumba. Sabihin sa iyong tagapaglaan kung nakakaramdam ka ng pagkahilo, o may mga pagbabago sa paningin o kuliling sa mga tainga.
 • Ang ilang tao ay sumasakit ang balikat na maaaring mas malala at mas matagal kaysa sa mas karaniwang pananakit na maaaring mangyari kasunod ng mga iniksyon. Nangyayari ito nang napakadalang.
 • Ang anumang gamot ay maaaring magdulot ng isang matinding allergic na reaksiyon. Ang ganitong mga reaksiyon mula sa isang bakuna ay napakabihira, na tinatayang mga 1 sa isang milyong dosis, at nangyayari sa loob ng ilang minuto hanggang sa ilang oras makalipas ang pagbabakuna.

Tulad ng anumang gamot, mayroong napakaliit na tsansa na ang isang bakuna ay magiging sanhi ng malubhang pinsala sa katawan o kamatayan.

Ang kaligtasan ng mga bakuna ay palaging sinusubaybayan.

Paano kung may malubhang reaksiyon?

Ano ang dapat kong hanapin?

 • Hanapin ang anumang nagbibigay sa inyo ng alalahanin, tulad ng mga palatandaan ng malubhang allergy, napakataas na lagnat, o mga pagbabago sa pag-uugali. Maaaring kabilang sa mga palatandaan ng malubhang allergy ang tagulabay (hives), pamamaga ng mukha at lalamunan, hirap na paghinga, mabilis na tibok ng puso, pagkahilo, at panghinina. Magsisimula ang mga ito
  nang ilang minuto hanggang ilang oras pagkatapos ng pagbabakuna.

Ano ang dapat kong gawin?

Kung sa tingin mo ito ay isang malubhang allergy reaksyon o iba pang emerhensiya na hindi makapaghihintay, tumawag sa iyong lokal na mga serbisyong pang-emergency o dalhin ang tao sa pinakamalapit na ospital. Kung hindi man, tumawag sa iyong doktor.

Pinagmumulan

Inangkop mula sa Immunization Action Coalition, Vaccine Information Statements